สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2566

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

กรอบแนวคิดในการจัดทำแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ระดับความพร้อมการพัฒนาด้านดิจิทัล (Maturity model)

ภาพรวมแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

ภาพรวมแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

ภาพรวมแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

ภาพรวมแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

ภาพรวมแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

ภาพรวมแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

ภาพรวมแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

ภาพรวมแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ตอบการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2566
อัตราการตอบกลับของหน่วยงานทั้งหมดในการสำรวจระดับความพร้อมฯ
จากการสำรวจทั้งสิ้น 376 หน่วยงาน มีการตอบกลับทั้งสิ้น 368 หน่วยงาน
อัตราการตอบกลับหน่วยงานกรมหรือเทียบเท่า
จากการสำรวจทั้งสิ้น 300 หน่วยงาน มีการตอบกลับทั้งสิ้น 292 หน่วยงาน
อัตราการตอบกลับคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด
จากการสำรวจทั้งสิ้น 76 หน่วยงาน มีการตอบกลับทั้งสิ้น 76 หน่วยงาน